Regulamin WA Dzieci

REGULAMIN WODNEJ AKADEMII SŚWOPR

 1. Zajęcia Wodnej Akademii ŚWOPR trwają zgodnie z zamieszczonym terminarzem  w trakcie roku szkolnego 2022/2023.
 2. Uczestnik zajęć jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu pływalni, na której odbywają się zajęcia /Kryta Pływalnia Delfin przy ul. Krakowskiej 2 w Kielcach/.
 3. Osoba (w przypadku dziecka rodzic/prawny opiekun) zgłaszająca się na zajęcia potwierdza, iż nie posiada żadnych przeciwwskazań do aktywnego uczestnictwa w zajęciach rekreacyjno-sportowych na pływalni oraz zobowiązuje się do przedstawienia badań lekarskich, w przypadku pojawienia się takiej konieczności.
 4. Każdy uczestnik zajęć powinien posiadać niezbędny strój pływacki, w tym:  klapki, strój kąpielowy, okulary oraz czepek
 5. Rodzic wchodzący z dzieckiem do szatni ma obowiązek zmiany obuwia na klapki basenowe.
 6. W trakcie zajęć i zawodów rodzice/opiekunowie zobowiązują się nie kontaktować się z dziećmi bez wyraźnej potrzeby, ponieważ wpływa to na ich dekoncentrację.
 7. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na torze pływackim, przeszkadzać trenerom w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności dziecka.
 8. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do niepodważania autorytetu trenerów, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenerów prowadzących zajęcia Wodnej Akademii.
 9. SŚWOPR nie dokonuje zwrotów wpłat za niezrealizowane zajęcia uczestnika z powodu jego nieobecności w danym semestrze. Każdy uczestnik zajęć ma prawo do odrobienia nieobecności na 3 zajęciach w ciągu semestru po wcześniejszym zgłoszeniu poprzez sms. Uczestnik zajęć ma prawo odrobić tylko zgłoszone nieobecności. Odrabianie zajęć odbywa się w terminie wyznaczonym przez SŚWOPR.
 10. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykreślenia osoby z listy uczestników w przypadku nie zaksięgowania opłaty za kurs, najpóźniej do 10 dnia miesiąca z wyłączeniem miesiąca września, w którym wpłaty należy uregulować do 15 dnia miesiąca.
 11. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty do 10 dnia każdego miesiąca w przypadku opłaty miesięcznej, do 15.09.2022r. oraz 20.02.2022 r. w przypadku opłaty semestralnej.     
 12. W przypadku braku płatności zgodne z powyższymi terminami dziecko nie będzie wpuszczane na zajęcia. 
 13. Uczestnictwo w zajęciach jest uwarunkowane dokonaniem wpłaty: Opłaty należy dokonać przelewem najpóźniej do 10 dnia rozpoczęcia zajęć. W tytule opłaty za kurs należy wpisać: WODNA AKADEMIA imię i nazwisko uczestnika na rachunek bankowy: M Bank 75 1140 2004 0000 3302 7705 0460. Opłaty zgodne z poniższym cennikiem. Osoby chcące otrzymać FV proimy o wcześniejszą informację na e-mail: biuro@swietokrzyskiewopr.euW przypadku braku możliwości odbycia zajęć z powodów technicznych lub innych powodów niezależnych od SŚWOPR, zajęcia zostaną zrealizowane po przeniesieniu ich na inny termin. O wszelkich utrudnieniach uczestnik zostanie poinformowany poprzez sms.
 14. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają ich opiekunowie prawni.
 15. Uczestnik zajęć przebywa na pływalni tylko w określonym przez SŚWOPR czasie. SŚWOPR odpowiada za dzieci tylko w okresie trwania zajęć. Przed lekcją i po jej zakończeniu za dzieci odpowiedzialni są Rodzice/Opiekunowie.
 16. Zajęcia trwają 90minut i odbywają się zgodnie z harmonogramem zamieszczonym na stornie internetowej w zakładce terminarz zajęć . Dziecko jest zobowiązane być na zajęciach punktualnie. Wejście do szatni następuje poprzez wydanie kluczyka od instruktora/trenera WA na 10minut przed rozpoczęciem zajęć.
 17. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), uprzejmie informujemy, że w związku z udziałem Państwa dziecka lub podopiecznego w zajęciach Wodnej Akademii SŚWOPR Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszanie Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, 25-362 Kielce, ul. Zagórska 182a; NIP: 6572912857. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z wyznaczonym inspektorem danych osobowych pod adresem e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
 18. SŚWOPR zastrzega sobie prawo do wykonywania zdjęć z zajęć i umieszczania ich na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz wykorzystywania do innych akcji marketingowych.
 19. SŚWOPR zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie i opłatach z jednomiesięcznym uprzedzeniem rodziców/opiekunów Dziecka w razie zmiany obowiązujących regulaminów, cennika na obiekcie, na którym odbywają się zajęcia oraz zmian na rynku pracy.
 20. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin mają prawo i obowiązek rozstrzygać trenerzy WA.
 21. Zajęcia odbywają się odpowiednio:
  1x w tygodniu:
  poniedziałek 16.00-17.30; 17.30-19.00;
  wtorek 16.00-17.30; 17.30-19.00;
  środa 16.00-17.30; 17.30-19.00; 
  czwartek 16.00-17.30; 17.30-19.00.

  2x w tygodniu:
  poniedziałek 16.00-17.30 środa17.30-19.00 lub poniedziałek 17.30-19.00 środa16.00-17.30; 
  wtorek 16.00-17.30 czwartek17.30-19.00 lub wtorek 17.30-19.00 czwartek 16.00-17.30 
 22. Zapis dziecka na zajęcia jest równoznaczna z akceptacją regulaminu i dostarczeniem umowy (Umowa zostaje przesłana na Państwa e-mail, który podaliście podczas zapisu dziecka) najpóźniej na drugie zajęcia; pierwsze zajęcia są niezobowiązujące i pokazowe.
 23. Zajęcia odbywają się w terminie 12.09.2022- 15.06.2023 r. i w tym terminie obowiązują płatności. Semestry są podzielone zgodnie z harmonogramem roku szkolnego.
 24. W przypadku zamknięcia obiektów sportowych przez sytuacje ekonomiczno- epidemiczne koszty będą rozliczane procentowo.
 25. Cennik 
  Miesiąc x 1 w tygodniu x2 w tygodniu
  wrzesień 199 299
  październik 199 299
  listopad 199 299
  grudzień 199 299
  styczeń 199 299
  luty 199 299
  marzec 199 299
  kwiecień 199 299
  maj 199 299
  czerwiec 199 299

  Opłata
  semestralna      
  x1 w tygodniu x 2 w tygodniu
  965 1445
Wróć

KONTAKT

Kryta Pływalnia Delfin II piętro
ul. Krakowska 2, 25-029 Kielce
tel.:600 277 735 (Beata)
e-mai: biuro@swietokrzyskiewopr.eu
Czynne we wtorki: 10:00 – 18:00
oraz czwartki: 10:00-15:00

NASZA SIEDZIBA

ul. Zagórska 182A
25-362 Kielce
KRS: 0000491071
NIP: 6572912857
REGON: 260743254